Байгууллагын тухай

Бидний тухай

Image

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 53.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн “Худалдан авах ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 144-р тогтоол, Булган аймгийн Засаг даргын 2012 оны 12 сарын 19-ний өдрийн Б/132 тоот захирамжаар байгуулагдан 4 орон тоотойгоор үйл  ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

Зорилго зорилт

Image

Төрийн бодлого , хууль тогтоомжийг ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, тасралтгүй, шударга байх зарчмуудад   нийцүүлэн хэрэгжүүлснээр орон нутгийн өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, худалдан авах ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэнэ.

Мэндчилгээ

Image

Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай ”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд,холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.