Дуудлага худалдаа

2023 оны дуудлага худалдаа

Image

Нээлттэй болон хязгаартай дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах анхны үнэ 1.2 тэрбум төгрөгийн анхны өртөгтэй 23 хөрөнгөөс 17 хөрөнгийг үлдэх өртгөөр болон мэргэшсэн үнэлгээчнээр үнэлүүлэн дуудлага худалдаа зохион байгуулж, 108.1 сая төгрөгөөр худалдан борлуулж, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн.
2023 онд аймгийн ИТХ-ын 19 дүгээр хуралдаанаар 6 байгууллагын 698.8 сая төгрөгийн үнэ бүхий 18 хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах шийдвэр гаргуулан ажиллалаа.

Дуудлага худалдаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/14 дугаар тогтоолын дагуу автомашин, тоног төхөөрөмжүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Нээлттэй дуудлага худалдаа 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11.00 цагт аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын 108 тоот өрөөнд явагдана.

Дуудлага худалдаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/12 дугаар тогтоолын дагуу автомашин, тоног төхөөрөмжүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Нээлттэй дуудлага худалдаа 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11.00 цагт аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын 108 тоот өрөөнд явагдана.